วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบการขออนุญาตขายยาแผนโบราณ (ขยบ.)

เอกสารประกอบการขออนุญาตขายยาแผนโบราณ (ขยบ.)

ผู้รับอนุญาต ต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
- คำขออนุญาตขายยาแผนโบราณ (ยบ.1) จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบทะเบียนพานิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- แผนที่ตั้งของสถานที่ขายยา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายด้านหน้า ด้านข้าง แบบพื้นของสถานที่ขายยา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่มีวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
- สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (เภสัชกร) ต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โทรศัพท์ : 0 3951 1011 ต่อ 314-6  หรือ  08 6340 8906
E-mail    : cptrathealth@gmail.com
facebook : งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ตราด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น