วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)

เอกสารประกอบการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)

ผู้รับอนุญาต ต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
- คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายของผู้รับอนุญาต ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบทะเบียนพานิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- แผนที่ตั้งของสถานที่ขายยา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายด้านหน้า ด้านข้าง แบบพื้นของสถานที่ขายยา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่มีวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
- สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (เภสัชกร) ต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โทรศัพท์ : 0 3951 1011 ต่อ 314-6  หรือ  08 6340 8906
E-mail    : cptrathealth@gmail.com
facebook : งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ตราด


ขั้นตอนการขออนุญาตด้านยา

ขั้นตอนการขออนุญาตด้านยา แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
2. การขออนุญาตขายยาแผนโบราณ
3. การขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
4. การขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ

การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และขายยาแผนโบราณ (ขยบ.)
จะต้องมีการเตรียมสถานที่ขายยา (ร้านขายยา) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. มีพื้นที่ของร้านยา ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร
2. มีตู้สำหรับวางยาและเก็บยาเพียงพอ
3. มีชั้นวางยาที่เหมาะสม
4. มีป้ายชื่อแสดงประเภทร้านขายยา
5. มีป้ายชื่อแสดงชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ชื่อเภสัชกร)
6. ​การขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ.)

จะต้องมีการเตรียมสถานที่ผลิตยา ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ห้องเก็บวัตถุดิบ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร
2. ห้องผลิตยา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร
3. ห้องบรรจุยา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร
4. ห้องเก็บยา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โทรศัพท์ : 0 3951 1011 ต่อ 314-6  หรือ  08 6340 8906
E-mail    : cptrathealth@gmail.com
facebook : งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ตราด