วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการขออนุญาตด้านยา

ขั้นตอนการขออนุญาตด้านยา แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
2. การขออนุญาตขายยาแผนโบราณ
3. การขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
4. การขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ

การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และขายยาแผนโบราณ (ขยบ.)
จะต้องมีการเตรียมสถานที่ขายยา (ร้านขายยา) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. มีพื้นที่ของร้านยา ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร
2. มีตู้สำหรับวางยาและเก็บยาเพียงพอ
3. มีชั้นวางยาที่เหมาะสม
4. มีป้ายชื่อแสดงประเภทร้านขายยา
5. มีป้ายชื่อแสดงชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ชื่อเภสัชกร)
6. ​การขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ.)

จะต้องมีการเตรียมสถานที่ผลิตยา ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ห้องเก็บวัตถุดิบ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร
2. ห้องผลิตยา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร
3. ห้องบรรจุยา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร
4. ห้องเก็บยา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โทรศัพท์ : 0 3951 1011 ต่อ 314-6  หรือ  08 6340 8906
E-mail    : cptrathealth@gmail.com
facebook : งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ตราด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น